توضیحات

 

Prof.

Deoxycholate

چربی سوزی.لیپولیز(ران .باسن. شکم. غبغب)

مواد موثر:

سدیم دئوکسی کولیت ۱۰%(چربی ها را تجزیه و دفع میکند.)

عمق تزریق:

برای غبغب ۶ تا ۸ میلیمتر با فاصله ۱ سانتی متر

برای بدن بین ۸ تا ۱۳ میلی متر

میزان تزریق:

برای غبغب ۲ سی سی در هر موضع ۰٫۲ تا ۰٫۵

برای بدن ۵ سی سی در هر موضع ۰٫۲ تا ۰٫۵

حجم محصول :

یک بسته ۵ تایی ۱۰ سی سی