توضیحات

مناسب برای تمامی دستگاه های اکسیژن ساز
ضدحساسیت